Plan miasteczka Iwieńca z roku 1867 r.
Планъ местечка Ивенца с 1867 г.

chluba Muzeum im. Apolinarego Pupko w Iwieńcu - eksponowany w Muzeum oryginalny plan miasteczka Iwieńca z 1867 r. (w języku rosyjskim)
wykonany metodą geodezyjną, z naniesionymi działkami hipotecznymi i oryginalnymi nazwami ulic zapisanymi cyrylicą.

Plan  Miasteczka Iwieńca  właścicielki Plewako
z pokazaniem mieszczańskich posesji zestawiony w 1867 roku

Планъ Местечка Ивенца помещицы Плевако
съ показанием мещанскиxъ усадбъ составлен  в 1867 году